• ഹെഡ്_ബാനർ_01

FRP ഹാൻഡ്‌റെയിൽ സിസ്റ്റവും Bmc ഭാഗങ്ങളും

  • FRP ഹാൻഡ്‌റെയിൽ സിസ്റ്റവും BMC ഭാഗങ്ങളും

    FRP ഹാൻഡ്‌റെയിൽ സിസ്റ്റവും BMC ഭാഗങ്ങളും

    എഫ്ആർപി ഹാൻഡ്രെയിൽ പൾട്രഷൻ പ്രൊഫൈലുകളും എഫ്ആർപി ബിഎംസി ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു;ഉയർന്ന കരുത്ത്, എളുപ്പമുള്ള അസംബ്ലി, തുരുമ്പില്ലാത്ത, അറ്റകുറ്റപ്പണി രഹിതം എന്നിവയുടെ ശക്തമായ പോയിൻ്റുകൾക്കൊപ്പം, മോശം ചുറ്റുപാടുകളിൽ FRP ഹാൻഡ്‌റെയിൽ ഒരു മികച്ച പരിഹാരമായി മാറുന്നു.